افشاگری آزاده نامداری

افشاگری ‌آزاده ‌نامداری ‌از ازدواج دومش: سال ۸۷ به هم نرسیدیم!

سال ۸۷ به واسطه دوستان مشترکمان که در آن زمان در تلویزیون مشغول به کار بودند که یکی از آنها از مدیران ارشد تلویزیون بود به هم معرفی شدیم و چندبار همدیگر را دیدیم.

ادامه مطلب