اصل هاردی چیست

تحقیق درباره ی اصل هاردی + دانلود فایل

در سال ۱۹۰۸ هاردی و وینبرگ هر کدام جداگانه نتایجی از قوانین مندل بدست آوردند که اساس ژنتیک تکاملی و ژنتیک جمعیت ها شد . هاردی ریاضیدان انگلیسی، واینبرگ پزشک آلمانی که مستقل ازیکدیگر درحال کاربرد قوانین جبر و احتمال برای محاسبه فراوانی ژنوتیپ ها بودند

ادامه مطلب