استکبار ستیزی

استکبار ستیزی + دانلود فایل

استكبار يك تعبير قرآنى است که می توان آن را اینگونه تعریف کرد؛ اشخاص و دولت هایی كه قصد دخالت در امور انسان ها و ملّت هاى ديگر را دارند و در همه‌ كارهاى آنها مداخله مي كنند و خود را در قبال حفظ منافع خویش، آزاد مي دانند. مستکبران دخالت در امور كشورها و تحميل بر ملّت ها را حق خود می دانند و در قبال این دخالت ها پاسخگو نيستند.

ادامه مطلب