آمادگی دفاعی

تحقیق درباره ی آمادگی دفاعی + دانلود فایل

بطور کلی جنگ زمانی اتفاق می افتد که توازن قوا بین دو یا چند کشور که مصالح مشترکی دارند به هم بخورد . یعنی کشوری دارای منابع و سرمایه هایی باشد که کشور دیگری به آن نیاز داشته وبخواهد از طرق نامشروع بر آن تسلط پیدا کند که در این حالت سعی می کند به نحوی کشور مذکور را تحت سلطه خود بگیرد و استعمار کند و اگر موفق به این کار نشد از طریق جنگ و راههای دیگر دست به این کار می زند.برای جنگ نیز کشور های سلطه گر و زورگو(ابرقدرت) نیاز به توان و قوای زیاد و غیر قابل رقابت داشته و لذا از دو طریق سعی می کنند به این هدف دست یابند اول تا آنجا که ممکن است در تسلیح و توسعه سلاح و صنایع جنگی خود پیشرفت کنند و

ادامه مطلب