25 آگوست در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • 1609 – گالیلئو گالیله دانشمند ایتالیایی، نخستین تلسکوپ خود را برای قانون‌گذاران ونیزی به نمایش گذاشت.
  • 1814 – کتابخانه ملی کنگره آلمان در واشنگتن دی زی، توسط نیروهای بریتانیا تخریب شد.
  • 1941 – در پی عدم پذیرش رضا شاه پهلوی برای کاستن تعداد آلمان‌های مستقر در ایران، نیروهای شوروی و بریتانیا، این کشور را اشغال‌نمودند؛ نتیجهٔ این اشغال کناره‌گیری رضاشاه و آغاز پادشاهی محمدرضا شاه بود.
  • 1944 – متفقین با آزادسازی پاریس پایتخت فرانسه، به چهار سال اشغال این شهر توسط نیروهای آلمان نازی پایان بخشیدند.
  • 1989 – کاوشگر وویچر 2 هشت سال پس از رسیدن به نزدیک‌ترین نقطه به سیارهٔ کیوان و پیش از ترک سامانه خورشیدی، به سیاره نپتون رسید.

POST A COMMENT.