۱۸ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۷۳۸ امضا قرارداد صلح وین میان اتریش، فرانسه و اسپانیا.
  • ۱۷۹۳ گشایش رسمی موزه لوور در پاریس.

POST A COMMENT.