۱۲ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۹۱۸ پایان دوران سلطنت کارل یکم، آخرین پادشاه اتریش.
  • ۱۹۲۷ لئون تروتسکی، تئوریسین مارکسیست و بنیان‌گذار ارتش سرخ از حزب کمونیست شوروی اخراج و پس از تبعید به مکزیک، به دستور ژوزف استالین توسط یکی از مأموران اسپانیایی‌تبار کمیساریای خلق در امور داخلی به نام رامون مرکادر ترور شد.

POST A COMMENT.