دعای عرفه

دعای امام حسین در روز عرفه عنوان دعایی است مفصل و مشتمل بر تمام مطالب دنیا و آخرت که در روز عرفه و در صحرای عرفات (در ۲۰ کیلومتری مکه)توسط وی و همراهانش در بیرون خیمه‌ها خوانده شد. این دعای نسبتا طولانی از اعمال مهم شیعیان در روز عرفه است که پس از نماز ظهر و عصر تا غروب خوانده می‌شود. این دعا توسط بشر و بشیر فرزندان غالب اسدی نقل شده است.

در ایران دعای عرفه با حضور هزاران نفر در مناطق مختلفی از مساجد، دانشگا ها، امام زادگان و همچنین مناطق عملیاتی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و همچنین سفارت خانه های ایران در خارج از کشور برگزار می‌گردد.

کتابشناسی 

این دعا یکی از طولانی ترین ادعیه شیعیان است و مضامین متعددی در آن بیان شدهاست بدین جهت مقالات و کتب متعددی در طول تاریخ در شرح این دعا به نگارش در آمده است و توسط افراد مختلفی (از جمله محمدتقی جعفری ومهدی الهی قمشه‌ای)ترجمه شده است.

بخشی از دعای عرفه

َﻟْﺤَ ﻤْ ﺪُ ﻟِﻠ ِ ّﻪ اﻟﱠﺬى ﻟ َ َﻴْﺲ ﻟِﻘَﻀﺂﺋ ِ ِﻪ داﻓ ٌ ِﻊ وَﻻ ﻟِﻌَﻄﺎﺋ ِ ِﻪ ﻣﺎﻧ ٌ ِﻊ وَﻻ آَﺼُﻨْﻌ ِ ِﻪ

ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺎص ﺧﺪاﻳﻰ اﺳﺖ آﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى ﻗﻀﺎ و ﺣﻜﻤﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى و ﻧﻪ ﺑﺮاى ﻋﻄﺎ و ﺑﺨﺸﺸﺶ ﻣﺎﻧﻌﻰ و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺳﺎﺧﺘﻪ اش

ﺻُ ﻨْ ﻊُ ﺻﺎﻧ ٍ ِﻊ و َ َهُﻮ اﻟْﺠَ ﻮ ا دُ اﻟْﻮاﺳِ ﻊُ ﻓَﻄ ََﺮ ا َ َﺟْﻨﺎس اﻟْﺒَﺪاﺋ ِ ِﻊ واَﺗْﻘ َ َﻦ

ﺳﺎﺧﺘﻪ هﻴﭻ ﺳﺎزﻧﺪﻩ اى و او اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ وﺳﻌﺖ دﻩ آﻪ ﺁﻓﺮﻳﺪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺪﻳﺪﻩ هﺎ را و

ﺑِﺤِﻜْﻤَﺘ ِ ِﻪ اﻟﺼﱠﻨﺎﺋ َ ِﻊ ﻻ ﺗَﺨْﻔﻰ ﻋَﻠ ِ َﻴْﻪ اﻟﻄﱠﻼﻳِ ﻊُ وَﻻ ﺗَ ﻀ ﻴ ﻊُ ﻋِﻨْﺪَ ﻩُ اﻟْﻮَداﺋِ ﻊُ

ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺤﻜﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت را ﻃﻼﻳﻪ هﺎ(ى ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد) ﺑﺮ او ﻣﺨﻔﻰ ﻧﻴﺴﺖ و اﻣﺎﻧﺘﻬﺎ در ﻧﺰد او ﺿﺎﻳﻊ ﻧﺸﻮد

 

لینک دانلود فایل دعای عرفه pdf 
 • گالیله

  گالیله

  گالیله گالیلئو گالیله در سال ۱۵۶۴ در پیزا واقع در ایتالیا متولد شد وی تا ۱۹ سالگی تمام مطا…
 • رشد و تکامل

  تحقیق رشد و تکامل

  رشد و تکامل رشد و نمو بدنى عبارت است از تغییرات ارگانیک و تشریحى که به‌طور مداوم انجام مى‌…
 • معجزات حضرت موسی

  تحقیق معجزات حضرت موسی

  معجزات حضرت موسی طبق آیات قرآن، حضرت موسی(ع) شش معجزه برای قوم خود آشکار کرد و این معجزات،…
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
 • گالیله

  گالیله

  گالیله گالیلئو گالیله در سال ۱۵۶۴ در پیزا واقع در ایتالیا متولد شد وی تا ۱۹ سالگی تمام مطا…
 • رشد و تکامل

  تحقیق رشد و تکامل

  رشد و تکامل رشد و نمو بدنى عبارت است از تغییرات ارگانیک و تشریحى که به‌طور مداوم انجام مى‌…
 • معجزات حضرت موسی

  تحقیق معجزات حضرت موسی

  معجزات حضرت موسی طبق آیات قرآن، حضرت موسی(ع) شش معجزه برای قوم خود آشکار کرد و این معجزات،…
بارگذاری در کافه تحقیق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

گالیله

گالیله گالیلئو گالیله در سال ۱۵۶۴ در پیزا واقع در ایتالیا متولد شد وی تا ۱۹ سالگی تمام مطا…