بی خانمانی با موهای یک میلیون دلاری

«Delfine Vizearra» یک بی‌خانمان نیویورکی است که به دلیل موی بلند و طناب‌مانند خود به شهرت زیادی دست یافته است.

تخمین زده می شود که وی از سال 2000 موهای خود را کوتاه نکرده است. عده ای نیز برای خرید موهای او قیمتی یک میلیون دلاری گذاشته اند.
Delfine Vizearra» بی‌خانمان نیویورکی

Delfine Vizearra» بی‌خانمان نیویورکی

Delfine Vizearra» بی‌خانمان نیویورکی

Delfine Vizearra» بی‌خانمان نیویورکی

Delfine Vizearra» بی‌خانمان نیویورکی

Delfine Vizearra» بی‌خانمان نیویورکی

POST A COMMENT.